Регламент виконавчого комітету

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

28.02.2017 № _12___

Р  Е  Г  Л  А  М  Е  Н  Т

виконкому Комиш-Зорянської селищної ради

Більмацького району Запорізької області

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Виконавчим органом селищної ради є її виконавчий комітет, діяльність якого визначається Конституцією України та Законом України  “Про місцеве самоврядування в Україні”.      

2. Виконавчий комітет є підконтрольним і підзвітним селищній раді, а з питань  здійснення  делегованих  йому повноважень органів виконавчої влади  також  підконтрольний відповідним органам державної виконавчої влади.        

3. Очолює виконавчий комітет селищний голова.

4. Виконавчий комітет, в межах повноважень, забезпечує реалізацію Законів України, Указів Президента, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавчої та виконавчої влади, рішень обласної Ради, районної Ради, селищної Ради , а також економічний і соціальний  розвиток   підвідомчої  території ,  здійснює   інші  функції.

5. Виконавчий комітет утворюється селищною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

6. Кількісний склад виконавчого комітету визначається селищною радою. Персональний склад виконкому затверджується радою за пропозицією селищного голови.        

7. Виконавчий комітет селищної ради утворюється у складі селищного голови, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету,  а також інших осіб.

8. До складу виконавчого комітету селищної ради за посадою входять секретар ради та старости сіл об’єднаної громади.

9. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює в виконкомі на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету за рахунок коштів селищного бюджету.

10. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету і працюють у ньому   на     постійній    основі,    поширюються    вимоги    щодо  обмеження сумісності їх діяльності  з іншою роботою, встановлені для селищного голови.          

11. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

12. Структура та чисельність апарату виконавчого комітету, витрати на його утримання  затверджуються селищною радою за пропозицією селищного голови.

13. Селищний голова затверджує штатний розпис апарату виконкому, приймає та звільняє працівників апарату виконкому  у порядку встановленому чинним законодавством. 

14. Регламент   виконавчого комітету селищної ради є нормативним актом, який передбачає порядок проведення засідань виконкому   підготовку питань та розгляду їх на засіданні, тощо.

ІІ . ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ

15. Практична діяльність виконкому  організується, виходячи із затверджених планів та програм економічного  і соціального – культурного  розвитку  територіальної громади на рік і своїх оперативних планів роботи.

16. План роботи виконкому формується згідно перспективного  плану роботи  селищної ради поквартально і затверджується  на засіданні виконкому.

17. План роботи включає:

- перелік рішень виконкому та розпоряджень голови райдержадміністрації, що розглядатимуться в порядку контролю і    перевірки виконання;                                           

- перелік питань, які розглядатимуться відповідно до перспективного плану роботи селищної ради;

- організаційні заходи.

ІІІ.  ПІДГОТОВКА  І  ПРОВЕДЕННЯ  ЗАСІДАНЬ  ВИКОНКОМУ. РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ.

20. Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання.

21. Засідання виконкому селищної ради скликаються селищним головою, а в разі його відсутності – заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу в місяць.

22.  Днем проведення виконкому є другий четвер кожного місяця. У  разі  потреби  виконком   може   бути   скликаний і в  інші  дні.

23. Засідання виконкому починаються о 14.00 годині, для доповіді з питань черги денної надається не більше 10 хвилин, для виступів при обговоренні питань до 6 хвилин.

24. Засідання виконкому є  правомочним, якщо в ньому бере участь більше  половини  від  загального   складу  виконавчого  комітету.

25. На засіданнях виконкому розглядаються найважливіші питання економічного, соціального , культурного та  екологічного розвитку території, організації виконання актів законодавчої та виконавчої влади, інші питання місцевого життя,  віднесені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” до його відання.         

26. Проекти рішень, які готують відповідальні за підготовку питання працівники, і додатки до них повинні бути кваліфіковано підготовлені з коротким викладенням суті питання, конкретних заходів і строків та виконавців, осіб, що здійснюють контроль.

27. Безпосередній контроль за підготовкою проектів рішень, їх доопрацювання здійснює секретар виконкому.

28. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються селищним головою.

29. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд селищної ради.

30. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради можуть бути скасовані відповідною радою.

31. Не пізніше, як в п’ятиденний строк після засідання виконкому необхідна кількість екземплярів рішень повинна бути надіслана діловодом виконавцям, громадянам, зацікавленим особам.

Їх перелік підшивається в кінці протоколу засідання виконкому.

32. Рішення виконкому, які стосуються прав та обовязків громадян і мають загальний характер доводяться до відома населення шляхом  опублікування в засобах масової інформації , або в інший спосіб.

ІУ.   ПРОТОКОЛ  ЗАСІДАННЯ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ

33. Відповідає за ведення і оформлення протоколу засідання виконкому секретар виконкому.  

34. Не пізніше, як через 10 днів після проведення засідання оформляється протокол засідання виконкому за встановленим зразком.        

35. Оригінал протоколу засідання виконавчого комітету  зберігається у виконкомі 5 років, після чого передається  в архів.        

36. Протокол засідання виконавчого комітету селищної ради підписується селищним головою.

V.  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  СЕЛИЩНОГО  ГОЛОВИ

37. Відповідно до законодавства та в межах своїх повноважень селищним головою видаються розпорядження.

38. Розпорядження голови селищної ради реєструються в спеціальному прошнурованому з пронумерованими сторінками журналі і не пізніш, як на третій  день  доводяться  до  виконавців.

39. Селищний голова видає розпорядження з питань, які не вимагають колегіального розгляду. Розпорядження підписуються селищним головою, а у разі його відсутності – заступником селищного голови.

40. Проекти розпоряджень готують працівники апарату виконавчого комітету відповідно до розподілу обовязків.

41. Проекти розпоряджень і додатки до них повинні бути кваліфіковано підготовлені, з коротким викладенням суті питання, визначенням конкретних заходів, строків та виконавців, осіб, що здійснюють контроль.

42. Безпосередній контроль за підготовкою проектів розпоряджень, їх доопрацювання здійснює  начальник організаційного відділу виконавчого апарату  селищної ради.

43. Розсилка розпоряджень здійснюється аналогічно з розсилкою рішень  виконавчого   комітету.

VI.  ОРГАНІЗАЦІЯ  ВИКОНАННЯ  АКТІВ  ЗАКОНОДАВЧОЇ  ТА ВИКОНАВЧОЇ  ВЛАДИ  І  ЗДІЙСНЕННЯ  КОНТРОЛЮ  У  ВИКОНКОМІ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

44. Роботу по реалізації Законів України, Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України рішень обласної ради, районної, селищної рад і їх виконкомів, інших актів законодавчої та виконавчої влади  особисто організують селищний голова, заступник селищного голови, секретар виконкому згідно з розподілом обов’язків.

45. Документи, що надійшли у виконком, реєструються  начальником організаційного відділу  і в день надходження передаються на розгляд селищному голові, в разі його відсутності заступнику голови, які в резолюціях визначають кому, що і в який строк необхідно зробити.

46. За виконанням даних доручень секретарем виконкому встановлюється постійний контроль.

На виконання постанов і розпоряджень вищестоячих органів готуються відповідні документи в строки, визначені головою, або його заступником.

Зміст постанов чи розпоряджень, який потрібно взяти до відома, доводиться до відповідних керівників розпорядженням голови виконкому, листом, або шляхом особистого ознайомлення.

47. Інформації, що надсилаються у вищестоячі державні органи про виконання постанов, рішень і розпоряджень підписуються селищним головою або його заступником.

48. Селищний голова, заступник селищного голови, секретар виконкому особисто контролюють виконання рішень виконкому, перевіряють стан справ на місцях в межах своєї компетенції, сприяють їх реалізації, надають необхідну допомогу.

49. Питання про хід виконання раніше прийнятих рішень виносяться на засідання виконкому.

50. Виконані рішення, розпорядження знімаються з контролю рішенням виконкому чи розпорядженням голови  або його заступником.

51. Організаційно-технічну роботу по здійсненню контролю виконує секретар виконкому.

VII. ПРОВЕДЕННЯ  НАРАД,  ЗАСІДАНЬ  КОМІСІЇ  ТА  НАВЧАННЯ.

52. Наради, засідання комісій при виконкомі селищної ради проводяться селищним головою і головами комісій згідно з планом роботи.

53. Відповідальними працівниками апарату заздалегідь готуються план проведення наради, засідання комісії чи навчання і необхідні матеріали, ведеться і оформляється протокол, контролюється виконання прийнятих рішень, даних доручень.

54. Навчання депутатів, активу, працівників апарату виконкому проводиться заступником селищного голови і секретарем ради згідно затвердженого плану.

VIII. ПОРЯДОК  РОБОТИ З ЛИСТАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОГО  ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН У ВИКОНКОМІ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

55. Робота з листами та зверненнями громадян у виконкомі селищної ради проводиться відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян”.

56. У виконкомі селищної ради ведеться прийом громадян з особистих питань селищним головою, заступником селищного голови і секретарем виконкому згідно встановленого графіка.

57. Селищним головою, його заступником, секретарем виконкому ведуться журнали особистого прийому громадян.

ІХ.  ВИКОНАННЯ ДРУКУВАЛЬНИХ ТА  МНОЖУВАЛЬНИХ  РОБІТ

58. Матеріали для виконання друкувальних робіт приймаються діловодом  від секретаря виконкому.

59. Відповідальні працівники рукописи подають секретареві, після їх перевірки і редагування вони секретарем передаються  діловоду.

Рукописи повинні бути виконані розбірливо, чорнилами.

60. Розмноження матеріалів або видача копій документів виконується з дозволу селищного голови або секретаря виконкому.

Х.  ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ  АПАРАТУ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

61. Апарат виконавчого комітету селищної ради утворюється відповідно до затвердженої радою структури та чисельності і витрат на його утримання.

62. Крім членів виконавчого комітету, які працюють у раді на постійній основі, всіх інших працівників селищний голова призначає  у відповідності до чинного законодавства.

63. Єдиний початок роботи апарату виконкому – 8-00,   закінчення роботи – 17-00.  Обідня перерва з 12-00 до 12-45 години. П’ятниця – скорочений робочий день до 16-ї  години. Вихідні дні  : субота  і неділя .

64. Перебування працівників апарату виконкому із службових питань в робочий час поза приміщенням повинно бути попередньо узгоджено з селищним головою чи його заступником, або секретарем виконкому. Селищний голова, заступник голови, секретар виконкому повинні доводити до відома про свою відсутність діловода або іншого працівника апарату виконкому .

65. Табельний облік робочого часу веде  працівник бухгалтерії  селищної ради.

66. Підписаний селищним головою табель обліку робочого часу здається в бухгалтерію до 28 числа кожного місяця.        

67. Кожен з працівників апарату виконавчого комітету повинен підтримувати нормальний морально-психологічний клімат установи.

68. Порядок та режим роботи в приміщенні виконкому регламентуються відповідними розпорядженнями селищного голови.

ХІ.  ПЛАНОВІ  ВІДПУСКА  ТА  ВІДРЯДЖЕННЯ

68. Селищним головою  до 15 грудня щорічного складається графік планових відпусток працівників на наступний рік.

69. Всі інші питання про надання відпусток вирішуються селищним головою, а в разі його відсутності заступником селищного голови відповідно до Закону України “Про відпустки” та колективного договору.

70. Розпорядження про виїзд у відрядження працівника виконавчого комітету видає селищний голова і підписує посвідчення на відрядження.

71. Звіт про відрядження працівника апарату виконкому затверджується селищним головою.                                                                          

ХІІ.  СХЕМА   ВЗАЄМОЗАМІН  КЕРІВНИКІВ  ВИКОНКОМУ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ        

73.  У разі відсутності селищного голови його обовязки з питань діяльності виконавчого комітету виконує заступник селищного голови.           

74. Взаємозаміни між керівниками виконкому селищної ради здійснюється  відповідно  до  схеми.

Заступник  селищного голови – секретар виконкому

Секретар виконкому -  заступник селищного голови

Комиш-Зорянський

селищний голова                                                                                                  І.В. Гнатуша

 


© Комиш-Зорянська селищна рада, Запорізька область, Україна